پرورش و تکثیر زالو

انتخاب محل، آب میبایست فاقد یون باشد. نیترات آن کمتر از 25 میلی گرم در لیتر و فاقد فلزات سنگین باشد. سختی آب از نظر کربنات کمتر از 9 باشد. هرچقدر میزان کلسیم کمتر باشد بهتر خواهد بود. وجود گیاهان غوطه ور در آب برای تولید اکسیژن و تزریق به آب

پرورش و تکثیر زالو

کلمات کلیدی:

لینک ثابت این مطلب:

موضوعات مرتبط:
مقالات زالو طبی