فیزیولوژی در پرورش زالو

فیزیولوژی و بیوشیمیایی زالوها مملو از رخدادهایی است که فقط ویژه زالوهاست. سیستم گوارشی بدون آنزیم های هضمی است؛ گردش هموگلوبین در مایعات حفره بدنی انجام می شود؛ و لقاح به کمک قرار دادن اسپرم بر روی دیواره ی زالوی دیگری انجام میگیرد با اندکی تفاوت چنین رخدادهایی در زالوها جزء رفتارهای طبیعی محسوب می گردد.

فیزیولوژی در پرورش زالو

کلمات کلیدی:

لینک ثابت این مطلب:

موضوعات مرتبط:
مقالات زالو طبی