خواص و فواید بزاق زالو طبی زالو پزشکی

زالوی طبی با نام (Hirudo Medicinalis )معروف می باشد که اصولا جزء انگلھای خون خوار به شمار می رود . طول آن یبه طور متوسط ۱۲ سانتی متر و عرض آن حدود یک سانتی متر است و وزن آن ۳-۲ گرم می باشد و بصورت زنده زایی تکثیر پیدا می کند ساختمان بدنی این موجود از لحاظ سیستم عصبی بسیار ساده و ابتدایی است . جھت تکثیر و رشد معمولا در آکواریومھای بزرگ و به صورت گروھی پرورش داده می شوند بزاق زالو( Leeches) حاوی آنزیمهای فراوانی است که خواص درمانی متعددی دارند که به اختصار به شرح ذیل می باشند:

خواص و فواید بزاق زالو طبی زالو پزشکی

خواص بزاق زالو :

زالوی طبی با نام (Hirudo Medicinalis )معروف می باشد که اصولا جزء انگلھای خون خوار به شمار می رود . طول آن یبه طور متوسط ۱۲ سانتی متر و عرض آن حدود یک سانتی متر است و وزن آن ۳-۲ گرم می باشد و بصورت زنده زایی تکثیر پیدا می کند ساختمان بدنی این موجود از لحاظ سیستم عصبی بسیار ساده و ابتدایی است . جھت تکثیر و رشد معمولا در آکواریومھای بزرگ و به صورت گروھی پرورش داده می شوند بزاق زالو( Leeches) حاوی آنزیمهای فراوانی است که خواص درمانی متعددی دارند که به اختصار به شرح ذیل می باشند:

۱-خاصیت: Anesthetic این خاصیت باعث کاھش درد موضعی در ھنگام نیش زدن میگردد که عمدتا به دلیل وجود ماده Hirudin می باشد.

۲-خاصیت: Vasodilator این خاصیت به دلیل ماده Histimine می باشد که باعث گشادگی عروق خواھد گردید.

۳خاصیت Anticoagulant: این خاصیت به دلیل آنزیم Hyaluronidasدر بزاق H.M می باشد . بعلاوه این آنزیم

موجود خاصیت موکوکیتیک و آنتی بیوتیک بسیار قوی دارد در حدی که در درمان گلوکوم ھم بسیار موثر ھست

۴-خاصیت Protealitic inhibitor: این حالت به دلیل وجود سه پروتئین خاص به نامھای باشدEgLin و Bdelin و Hirudin می باشد.

الف) Hirudin:مھارگر اختصاصی ترومبین می باشد پس در روند تشکیل لخته موثر ھست این ماده امروز به طور صناعی باشد جھت استفاده در امور طبی ساخته می شود

ب ) Bdelin: با وزن مولکولی ۵۰۰۰ ، مھارگر Tripsinو پلاسمین Acrosin می باشد و اغلب در موارد نیاز به غیر فعال کردن پلاسمین مورد مصرف دارد .

EgLin: با وزن مولکولی کم خاصیت مھارگری ELastase و cathepsin و Subtilisin و Chymotripsin را دارد که بسیار موثر در کاھش التھاب بعد از تروما و جراحی ھا و مشکلات آندوتلیوم روده ای علی الخصوص بیماری کرون می باشد بعلاوه این ماده مانع تشکیل لخته به دنبال سپتی سمی در خون می گردد .

۵-خاصیتAntibiotic:انچه را که اخیرا مورد توجه قرا گرفته است این خاصیت leechمی باشد که عمدتا به وسیله Hydrophila Aeromonas یا( Hirudini ) که در روده زالو زندگی می کند تولید می گردد و بر روی بیماریهای ناشی از استاف اورئوس و توبرکلوز و بیماری دیسانتری و دیفتری موثر می باشد . آنزیمھا و پروتئینھای متعدد دیگری نیز در کیسه ھای بزاقی قدامی و خلفی ( H.M ) موجود می باشند .

مححققین هندوستان طی بررسی های علمی متوجه شدند که زالو خون سیاهرگی مملو co2را به خون شریانی حاویo2 ترجیح می دھد و در مکیدن خون، عروقی را انتخاب می کند که دارای غلظت بالاتر و خون فاسدتر می باشند را تخلیه می کند و از سوی دیگر بزاق خود را که حاوی ماده ای آنتی کوالاگون (ھیرودین) و زالو از سویی خون آلوده و فاقد۲ O را تخلیه می کند و از سوی دیگر یزاق خود را که حاوی ماده ای آنتی کوالاگون( هیرودین) و احتمالا بیش از یکصد نوع مادهbioactive(مثلا ترکیبات پروستا سایکلین فرم و پروتئینی شبیه گیرتده های نیکوتینیک استیل کولین) دیگر می باشد، به موضع تزریق می کند. یعنی دو عمل تصفیه خون و ترقیق خون را ھمزمان انجام می دھد و بالطبع خون سالم سازی شده به کنترل عفونتھا و عملکرد بھتر سلولھای دفاعی خون و سیستم ایمنی و افزایش اکسیژناسیون بافت ھا منجر خواھد شد.

امروزه در مهار Venous Congestion (مهمترین کمپلیکاسیون جراحی ها پلاستیک و میکروسکوپی و پیوند اعضاءگرافت ھای پوستی) زالو به خوبی عمل می کند و مانع احتقان خون، ھماتوم، ادم، ترومبوز و نکروز عضو یا فلاپ پیوند زده شده می گردد(البته زالو در نارسایی شریانی یا ایسکمی بافتی چندان موثر نیست و infection ھای مشاھده شده پس از زالو تراپی در چنین بیمارانی بوده است).

Geraldو James ضمن معرفی Case ھای متعدد و متنوعی که با متد زالودرمانی Reject پیوند عضو قطع شده آنها بهبودی یافته، بحث کاملی پیرامون عفونت ھای متعاقب زالو و آنتی بیوتیک تراپی آن ارائه داده است.

زاخارسکی و ھمکارانش در Report خود بیماری با ملانوم بدخیم متاستاتیکی را معرفی کردند که طی سه جلسه زالو درمانی کاملا مداوا شده است (تحریک رشد سلولھای سرطانی ملانوم به دلیل آنزیم مترشحه از سلولھای ملانوم است که ھیدرودین بزاق زالو مھار کننده این آنزیم است.)

دکتر NAZARدر Lik Sprava 1998 Aug شرح درمان میوکاردیت عفونی را با ھیریدوتراپی آورده است.

پژوھشگران دپارتمان فارماکولوژی دانشگاه کنتاکی از لحاظ بیوشیمی مقایسه ای میان ھپسارین و ھیرودین به عمل آوردند که اثر اختصاصی تر ھیرودین نسبت به ھپارین را به دلیل زیر توجیه کرده اند :

۱ ھیرودین برای فعال شدن نیاز به کوفاکتور ندارد

۲ ھیرودین اثرات پایدار و یکنواخت dose-dependent دارد

۳ ھیرودین اثر مستقیم روی مھار ترومبین دارد

۴ ھیرودین toxicity (مسمومیت) نمی دھد.

جوزف آیتون جراح ترمیمی بیمارستان ماساچوست ایالات متحده در سال ۱۹۸۵ وازنش(Reject) پیوند گوش یک پسر بچه را با  زالو مرتفع ساخت.

امروزه جامعه جراحان انگلستان پس از مشاهده اثرات معجزه آسای زالو در جراحیهای پلاستیک و گرافتهای پوستی و پیوند اعضاء ، کاربرد زالو پس از پایان جراحی و حتی در حین عمل، را کاملا پذیرفته اند و مورد تأکید قرار می دھند.

پروفسور ایوالیو از دانشگاه مون پلیه (فرانسه) معتقد است ھنوز تمامی اسرار و خواص مثبت پزشکی زالو کشف نشده است و دست کم ده اثر درمانی برای زالو قائل است.

در کشور روسیه درمان با زالو بسیار رواج یافته است بطوری که بیماریھای مختلف از سردرد و بیماری قلبی و پوستی گرفته تا حتی ضعف قوای جنسی را با زالو اندازی معالجه می کنند.

در مسکو و اوکراین کرم ھای آرایشی جھت رفع چروک صورت ابداع شده است که ماده مؤثره آن از زالو استحصال شده است.

در اوایل قرن نوزدھم سالانه ۳۰ میلیون عدد زالو از آلمان به آمریکا صادر شده و مورد مصارف درمانی و طبی قرار گرفته است.

در تحقیقات ارائه شده از سوی دانشگاه استانفورد کالیفرنیا که در مجله لارنگوسکوپ (آگوست ۱۹۹۸ ) چاپ شده است کاربرد زالو در جراحی ھای پلاستیک و ترمیمی با درصد موفقیت بالایی ھمراه بوده است. (کاھش واپس زدن پیوندھا و گرافت ھا)

پروفسور می یر، آلتون، اوخنر و ھورتر معتقدند ھر گونه کانون عفونی بدن را بوسیله زالو می توان ریشه کن کرد.

زاخارین روسی معتقد است زالو موجب انبساط عروق موضع نیز می گردد و بلکه اثر وازودلاتاسیون عمومی بدن را یرای آن قائل است چرا که مشاھده می شود که در crise ھیپرتنشن، پس از مصرف زالو، فشار به حد نرمال بر می گردد.

ھر زالو پنج تا پانزده میلی لیتر خون می مکد ( ده برابر حجم بدن خود ) طی مدت ۱۲۰-۱۵ دقیقه.

خونریزی پس از جدا شدن زالو ۱۰-۲ ساعت طول می کشد ماده بی حسی تزریق شده توسط زالو در موضع سبب از بین رفتن درد حین نیش زدن و مکیدن خون می شود.

ھیرودین سبب:

۱ -مھار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و بالطبع مھار انعقاد خون

۲– شل شدن عضلات صاف دیواره عروق و بالطبع گشادشدن عروق( Vasodilatation)

-۳ افزایش و بھبود فلوی خون در دکتر آلبرت کراشینیوک در روسیه دو Case جالب بدین ترتیب معرفی کرده است.

۱) کودکی ۶ ساله با سابقه cp-فلج مغزی که مدت ۵ سال توانایی راه رفتن نداشته است و پس از جلسات زالو درمانی بخوبی راه رفته و علایم cp ناپدید شده است.

۲ )زن جوانی با سابقه حملات آسم Status و نازائی. طی مرحله اول ھیرودوتراپی آسم وی کاملا بھبودی یافته و پس از مرحله دوم ھیرودوتراپی باردار شده و صاحب فرزند می گردد! جالب است بدانیم فقط ۲% اطفال متولد شده دارای آپگار ۱۰می باشند که این نوزاد دارای آپگار ۱۰ بود(!)

دانشمندان سن پترزبورگ روسیه طی سال ھای ۹۷ ۹۳ دو تئوری زیر را درباره توانایی ھای درمانی زالو اثبات کرده اند :

الف- effectbioenergetica: زالوھا توانایی ایجاد ثبات در مناطق حیاتی را دارند. در آزمایشگاھھای بیوفیزیک و بیومکانیک انستیتو کورتکوف روی اثر زالو در kirlian effect(پرتو افکن luminescence بافتهای بیولوژیک در میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بالا) مطالعه شده و متوجه شدند که پس از زالو تراپی افزایش luminescence را شاھد ھستیم که بطور قابل ملاحظه ای افزایش پایداری انرژتیک و سازه ھای اطلاعاتی در بافتھا را شاهد هستیم که با هیچ متد درمانی دیگری این افزایش حاصل نمی شود.

ب- neiro-throphical effect:ترشحات زالو موجب تحریک رشد نرون ها و نورودندریت ها و ترمیم و نوسازی آنها می گردد. این کشف می تواند افق روشنی در درمان بیماریهای ناعلاج CNSپارکینسون،اسکلروزیس MS و ترومبوز عروق مغز، آلزایمر و . . . برای ما باز کند.

کرسی زالو درمانی سن پترزبورگ(MAPS) در آخر توصیه می کند : ما معتقدیم ھر پزشکی اعم از جراح آنکولوژیست، ارتوپد دندانپزشک، ژینکولوژیست و . . . بایستی توانایی ھای درمانی زالو را بشناسد و استفاده کند. زالو توانایی درمان گروه متنوعی از بیماری ھا را دارد نظیر:زخم معده، کولیت، پروستاتیت، برونشیت، التھاب کبد وکیسه صفرا،گاستریت،همورویید،اغلب بیماریهای پوستی ،اسپاسم عضلانی،واریس،نازائی،آدنوم پروستات،ناباروری مردان، کاهش میل جنسی،(Impotnce) الکلیسم، ترک اعتیاد(مواد مخدر).

دکتر Sawyer از مؤسسه تحقیقاتی بیوفارم انگلستان معتقد است که در د هان زالو آنزیم ژله مانندی بنام Orgelase موجود است که در درمان بیماری ھای چشمی و آرتریت روماتوئید کاملا کارآیی دارد.

اخیرا مطالعاتی نیز در دست اقدام است پیرامون تأثیر زالو در کنترل و بھبودی تومورھای سرطانی که امید می رود به محافل علمی جھان عرضه گردد.

مقالات و گزارشات علمی فراوانی پیرامون تکنیک های زالو اندازی، نحوه آمد سازی روانی بیمار.مراقبت های پس از زالو اندازی،روش نگهداری و تکثیر زالو و دهها عنوان دیگر در مدلاین و کتب رفرانس leech therapy به چشم می خورد که جمع بندی آنھا در این مقاله ممکن نبود.

خون آشامی صفت مشترک اغلب زالوھاست. از نظر جانورشناسی زالوھا در طبقه بندی آنالیدها جای می گیرند.زالوها کرم ھایی ھستند به طول یک تا چند اینچ و در ھر انتھا بادکش دارند. بادکش مکنده انتھای خلف بادکش انتھای قدامی کوچک تر و باریک تر است. بادکش ھا برای اتصال تغذیه و حرکت جانور خلق شده اند.

زالو دارای چینه دان قابل اتساعی است که می تواند خون زیادی را در خود ذخیره کند. بعضی از زالوھا ماھیچه ھای پرقدرتی دارند و می توانند بدن خود را باز و جمع کنند به طوری که قادرند با حرکت موجی خود ماهرانه در آب شنا کنند یا در سطح جامدی بخزند. ھمه زالوھا ھرمافرودیت (دوجنسی) ھستند و علاقه دارند پیش از آنکه خود را گشنیده کنند با ھمدیگر بیامیزند و عمل لقاح انجام دھند و بدین ترتیب اسپرم یک زالو تخمک زالوی دیگر را بارور سازد.

زالوھای آبزی انگل ماھی ھا و لاک پشت ھا ھستند و معمولا وقتی به میزبان خود می چسبند به سادگی او را رها نمی کنند. اغلب زالوھای آبزی به رنگ خاکستری متمایل به قھو ه ای و دارای خطوط رنگی ھستند. زالوی پزشکی نمونه ای از این نوع زالو است.

گزش زالوھا بی درد است. آنھا خود را به میزبان ھای شناگر می چسبانند و پوست یا مخاط را با سه آرواره شاخی خود به شکل شکاف سه شاخه می درانند و به کل بادکش دھانی که به مثابه یک سیستم ایجاد خلأ عمل می کند و خون را به جیب های قابل اتساع قسمت میانی لوله گوارش پمپاژ کرده و برای ماھی ھا ذخیره می کنند. تخم ناشی از آمیزش زالوھا با یکدیگر به شکل پیله یا رد خاک یا در سنگ یل کنده های درخت در حاشیه آب افکنده می شود. بعضی از زالوهای آبزی از کرم های خاکی و تخم قورباغه ھا تغذیه می کنند و انواع دیگری از زالوھای آبزی که قدرت مکندگی چندانی ندارند از کرم ھای خاکی لارو و حشره و حتی لجن ھای آلی کف استخر امرار معاش می کنند.

بعضی از این زالوھا به حلزون ھا حمله می کنند. بعضی ھا که آرواره یا دندان ندارند و دارای قدرت گزش نیستند،به بریدگی هایی که خون تازه ای به دور جانورانی که تازه کشته شده اند و خون تازه ای از آنها جریان یافته است جمع می شوند.زالوھای خشکی در مناطق استوایی آسیا و جزایر اقیانوس پاسیفیک و ھند یافت می شوند. انواع خون آشام این زالوھا وارد مجاری بینی و سینوس ھا می شوند و آنقدر خون می خورند و باد می کنند که راه فرار از این مجاری برای آنهامیسر نمیباشد. جنگل ھای باران خیز ھند و سیلان زالوھایی در ھر ردپای گله ھا تا دام یا در بوته ھا و درختان وجود دارند که از طریق حس بویایی یا نور یا درجه حرارت یا حس مکانیکی به حیوان رھگذر حمله می کنند.مواردی گزارش شده است ک مفقود در جنگل از حمله ھزاران زالو از این نوع از پا درآمده بودند.

درمان با زالو که ریشه تاریخی صد ھزار ساله دارد و مدتی به درازای قرن گذشته منسوخ شده بود، یک بار دیگر به میدان آمد و در جراحی و کنترل درد به کار گرفته شد.در سال ۲۰۰۱ پژوھشگران دانشگاه ویسکانسین در مدیسون یک زالوی مکانیکی ساختند که شبیه به یک بطری کوچک بود و به یک فنجان متصل می شد. با این دستگاه داروی ضد انعقاد تجویز و در صورت لزوم خون گرفته می شد.در آمریکا شرکت Leeches USA Ltd ھر زالوی زنده را به قیمت۶تا۷ دلار اخیرا به بازار آورده است. پژوھشگران دانشگاه اسن(Essen) در آلمان اخیرا نتایج یک کارآزمایی بالینی را گزارش کرده اندکه شامل ۵۱بیمار مبتلا به استئوآرتریت اولیه زالو بود ه اند. این بیماران به طور اتفاقی در یک جلسه با زالو درمان شدند به این ترتیب که۴ تا ۶ زالو در منطقه دردناک اطراف مفصل قرار داده شد و این گروه با گروه دیگری که دیکلوفناک موضعی می گرفتند مقایسه شد.

نتیجه این تحقیق که در خبرنامه پزشکی practice news Family در ژانویه ۲۰۰۴ آمده است کاھش درد در ۲۴ ساعت بوده. درمان با زالو آغاز شد و مجددا اھمیت یافت و اثر کاھش درد نسبت به گروه شاھد دیکلوفناک به طور بارزی بیشتر بود. (نسبت۵/۵۳به۳/۱۹ در گروه زالو در مقایسه با ۵/۵۱به ۴/۴۲در گروه دیکلوفناک) به نقل از این خبرنامه در یک دسته ۱۳ موردی پیوند مجدد لب به دنبال صدماتی مانند گاز گرفتن سگ در ۱۱ مورد از زالو استفاده شد. تمام موارد درمان شده با زالو موفق بود اما در به کار گرفتن در محل گزش زالو جوشگاه زخم دیده می شد.

سالیان درازی بود که استفاده از زالو برای حجامت به دلیل انتقال بیماریها از جمله هپاتیت از رونق افتاده بود.مجله لارنگوسکوپ در سال ۲۰۰۲ پژوھشی را ارائه داده است که از استفاده مجدد زالو در بیماران مبتلا به احتقان وریدی به دنبا ل پیوندهای ازاد در جراحی ها ی ترمیمی حکایت دارد. این پیوندها به رغم برقراری یک جریان خون شریانی خوب به علت احتقان وریدی از بین می روند.در این مطالعه ۴۵۰بیمار که در فاصله ژانویه۱۹۹۵تا سال ۲۰۰۰تحت درمان جراحی ترمیمی سر و گردن با روش پیوند آزاد قرار گرفتند ۸ بیمار یعنی چیزی در حدود۸/۱ درصد آنان دچار احتقان وریدی غیرقابل علاج با روش جراحی متعارف قرار گرفتند برای این بیمار برنامه زالودرمانی با زالوی پزشکی مراقبت ویژه، بررسی مکرر خون، تزریق خون در صورت لزوم و پیشگیری آنتی بیوتیک علیه آئروموناس ھیدرفیلا به اجرا درآمد.

در ۸ مورد برنامه مزبور موفقیت آمیز بود و برای ھر پیوند به طور متوسط از ۲۱۵ زالو استفاده شد. محققان فوق به این نتیجه رسیدند که با قبول عوارض و در نظر گرفتن ملاحظات و تمھیدات ویژه استفاده از این شیوه در پیوند موفقیت آمیز جراحی ھای ترمیمی می تواند سودمند واقع شود.

آنزیم ھای موجود در بزاق زالو

ھیرودین مھمترین ماده ضد انعقاد بزاق زالو است. پروتئینی متشکل از ۶۵ اسید آمینه است و ردیف اسیدھای آمینه آن با تکنیک PCR مشخص شده است. خاصیت ضد انعقادی ھیرودین قوی تر از ھپارین است. عمل ھیرودین به وسیله عوامل دیگر موجود در زالو مانند ھمنتین و آنتی استاتین تقویت می شود. فعالیت ھیرودین را از روی خاصیت ترومبین آن بیان می کنند.

امروزه فرم نوترکیب ھیرودین به نام لیپرودین سنتز شده است. ھیرودین توانایی زیادی در ممانعت از انعقاد خون دارد به طوری که چند قطره بزاق دھان زالو قادر است مقدار زیادی خون را به صورت مایع نگه دارد و مانع انعقاد آن شود ( با آزمایشی که به صورت تجربی بر روی خون مکیده شده توسط زالو انجام شد صورت تجربی بر روی خون مکیده شده توسط زالو انجام شد زمان لخته شدن خون به بیش از ۶ ساعت افزایش یافته بود ).

وقتی که خون با لبه بریده بافت تماس حاصل می کند فاکتور ۱۲ یا ھاگمن فاکتور فعال می شود. متعاقب فعال شدن این فاکتور انعقادی یک سری آنزیم ھا از جمل فیبرین به صورت رشته ھای کلاف مانند ، محل بریدگی را می بندد و مانع خونریزی می شود و خون را منعقد می کند.

ھیرودین به صورت خیلی اختصاصی و قوی از فعالیت آنزیم پیروتئاز ترومبین جلوگیری می کند و تنع انعقاد خون می شود. فیبرینوژن یک مولکول دایمر است و دو محل اتصال ( FG) یا( Binding sites)برای رسپتور پلاکت های فعال شده دارد.(Gp116-111a) این محل اتصال می تواند سبب اتصال پلاکت ها و ایجاد تجمع پلاکتی کند.احتمالا هیرودین مانع اتصال دور رسپتور( Fg/Gp ) می شود و از این طریق مانع انعقاد خون می شود از تجمع پلاکت ھا جلوگیری می کند. اتصال پلاکت ھا در داخل عروق می تواند مرجع به تشکیل پلاکت ھای عروقی و انسداد عروق شود.

خواص دیگر ھیرودین :

ھیدرودین با انبساط ماهیچه های صاف جدار عروق سبب گشادی عروق و افزایش جریان خون می شود. هیدرودین خاصیت بی حس کنندگی دارد ؛ لذا دقایقی بعد از چسبیدن زالو به محل و ترشح بزاق منطقه بی حس می شود و احساس سوزش ناشی از نیش زالو از بین می رود و بیمار به راحتی وجود زالو و خونخواری آن را تحمل می کند.

بطور کلی برای ھیرودین اثرات آنتی کواگولانت ، آنتی ترمبوتیک ، ترمبولیتیک ، آنتی ایسکمیک ، ھیپوتنسیو ، تحریک کننده سیستم ایمنی، ممانعت از تصلب شرائین، بی حس کنندگی، آنتی باکتریل و خاصیت ضد التهابی شناخته شده است. پژوهشگران دپارتمان فارماکولوژی دانشگاه کنتاکی طی تحقیقاتی ، اثرات ضد انعقادی ھیرودین را با ھپارین مقایسه کرده اند:

ھیرودین برای فعال شدن نیاز به کوفاکتور ندارد.

ھیرودین اثرات پایدار و یکنواخت وابسته به دوز دارد.

ھیرودین اثر مستقیم روی مھار ترومبین دارد.

ھیرودین مسمومیت ندارد.

ھیرودین بی حسی موضعی می دھد.

۲)بدلین : این یک آنزیم مھار کننده پروتئازھا مانند تریپسین کیموتریپسین یا پلاسمین است که فاکتورھای تورم و پخش شدن در بافت می باشند.

۳)آپیراز : آپیراز یک آنزیم قوی ضد تجمع پلاکت ھا با اثرات روان سازی جریان خون است

۴)اگلین : اگلین ، ضمن این که یک آنزیم ضد تورم است ، ضد اکسیداسیون و ضد رادیکال نیز می باشد

۵)دستابیلاز : این آنزیم که یک فاکتور ضد تجمع پلاکتی بسیار قدرتمند است ، با اثرات فیبرینولیزی و ھیدورلیزکنندگی منجر به حل شدن لخته های خونی تشکیل شده می شود ، این آنزیم به وسیله ی نیکو نوف گردید که یک شیوه ی درمانی بسیار ھیجان انگیز را معرفی کرد.

۶)ھیالورونیداز : این ماده ھم به عنوان فاکتور پخش کننده و ھم به عنوان یک عنوان یک آنتی بیوتیک عمل می کند. این آنزیم با حل کردن مواد بافتی ، زمینھ پخش بزاق زالو را در بافت ھا فراھم می کند و با این کار زالو توانایی می یابد بافت ھای دور دست را نیز تحت تأثیر قرار دھد و اثرات درمانی در ھمه جای بدن به خصوص در نزدیکی محل اتصال زالو به بدن بر جای بگذارد.

۷)لیپازھا و استرازھا : از لیپولیتیک فاکتورھا ھستند و چربی ھا را تجزیه می کنند و استفاده ھای درمانی از آن شروع شده است.

۸)یک ماده بی حس کننده : وقتی زالو پوست را نیش می زند ، ایجاد یک زخم به شکلY می کند ، که کاملا بدون درد می باشد و به دلیل وجود ماده قوی بی حس کنندگی ، به سادگی ، احساس خنکی ایجاد می نماید. و بعد از حدود ۵ دقیقه پس از چسبید ن زالو به محل ، بیماری دیگر احساس درد و سوزش ندارد و تا آخرین مرحله زالو درمانی ، وجود زالو روی بدن به راحتی تحمل می شود.

۹)آنتی الاستاز : این ماده که از طریق کنترل عمل الاستاز فعالیت می کند ، آنزیمی است که الاستین جلدی را به خصوص در پوست ، تنزل می دھد.

۱۰ ) ماده گشاد کننده رگ: این ماده که هنوز به طور رسمی مشخص نشده بسیار هیستامین است. این ماده مانند نوروترانسمیترھا که از ۳۴ غده ی مغزی که در طول بدن زالوی ھیرودومدیسینالیس تقسیم شده اند ، ترشح می شود. چند دقیقه پس از اتصال زالو محل نیش قرمز و پرخون می شود ؛ شاید این پرخونی را بتوان به این ماده نسبت داد که فلوی ( جریان ) خون را در محل افزایش داده است.

۱۱)منوکسید نیتروژن سنتتاز : این فاکتور موجود در بزاق زالو شبیه به نوع انسانی است که سبب ترمیم اعصاب صدمه دیده می شود.

۱۲)اورگلاز : دارای اثرات درمانی در بیماری آرتروز است. بسیار دیده شده است که افراد مبتلا به آرتروز زانو که از درد زانو و محدودیت حرکتی زانوھا رنج می برند با چند جلسه زالو درمانی بهبودی بسیار می یلبند. و ما این را به کرت تجربه کرده ایم. زالو ھمچنین کاتکولامین ترشح می کند که روی پایانه ھای عصبی بخصوص در پوست مانند دوپامین و سروتونین می کند.

استیل کولین مترشحه در ھیرودومدیسینالیس خیلی مھم است. روش رسمی برای سنجش استیل کولین در بافت، براساس یک روش بیولوژیک شامل قدرت انقباض قسمت پشت زالو می باشد.

مواد دیگری مانند استیل کولین ، نوروترنسمیترھا مواد شبه ھیستامینی با اثرات وازودیلاتوریHementin ، Anti statin و آنزیم مشابه ( PG12 ) Prostaglaindine که مانع فعالیت کالیکریین و فاکتورھای XII وXI نیز در بزاق زالو یافت می شود .

زالو خون را بھتر از حجامت از عمق بدن بیرون می کشد. زالو انداختن برای بیماریھای پوستی مثل جوش ، دمل ھای صورت، لکه ھا و نقطه ھای سیاه و سفید و نظایر آن مفید است. امروزه زالو به دلیل خاصیت ضد انعقاد خود یکی از ابزارهای جراحی در پیوندھا و دوام بافت پیوندی است.

هر زالوحدودا۵ CC خون در مرحله اول می مکد. البته اگر خونریزی را قطع نکنید ممکن است تا ۱۵۰ CC خونریزی ادامه یابد(۱۰ساعت یا بیشتر ). طی زالو درمانی با ۱۰ عدد زالو ، خون از دست رفته ( شامل خونریزی پس از اتمام خونخواری )۲۵۰- CC 350خواھد بود. تحقیقات نشان می دھد که۳-۵ روز زالو اندازی عروق جدیدی در اطراف و حاشیه ی محل نیش زالو به وجود می آیند که برای تخلیه عروقی این ناحیه مفیدند.

بنابراین از نظر درمانی بسیار مھم است که درمان به زودی قطع نشود ؛ بلکه در دفعات بعدی نیز ادامه یابد تا بیماری و آسیب مرتفع شود. اثرات فارماکولوژیکی بزاق زالو به مدت ۱۰ ساعت یا بیشتر در محل زخم باقی می ماند.

چنین اثراتی را نمی شود با مصرف مواد ضد انعقادی معمولی مثل ھپارین در زخم ھای کوچک پوست به وجود آورد. در بیشتر روش ھای جراحی استفاده از زالو توسط جراح ماھر برای بیمار توضیح داده می شود ، این روش قدیمی یک روش بی درد کننده اساسی است ؛ زیرا ترشحات زالو با تأثیر بر روی اعصاب اطراف محل درد ، بی حسی موضعی ایجاد می کند.