بزاق زالو معجزه درمان برای خون کثیف

در تصور عاميانه مردم، زالو تنها خونخوار است ، بيشتر مردم ويا همكاراني كه مطالعه ندارند احساس مي كنند كار زالو تنها خون گرفتن است و از اين طريق دردها را درمان مي كند ، در صورتيكه اين تصور غلطي است كه بايد اصلاح شود .

بزاق زالو معجزه درمان برای خون کثیف

✅ معجزه در بزاق زالو است خون گرفتن هدف نيست
🔰🔰
در تصور عاميانه مردم، زالو تنها خونخوار است ، بيشتر مردم ويا همكاراني كه مطالعه ندارند احساس مي كنند كار زالو تنها خون گرفتن است و از اين طريق دردها را درمان مي كند ، در صورتيكه اين تصور غلطي است كه بايد اصلاح شود .

زالو دو كار بسيار مهم و حياتي انجام مي دهد ، اول آنكه بطور ريتميك كار مكش خونهاي كثيف را انجام داده و همزمان بزاق خود را در داخل خون تزريق مي كند ، اگر بخواهيم اين دو كار را با هم مقايسه كنيم شايد بتوان گفت 20% مکانيسم اثرزالو درماني به كمك خونگيري و 80% آن با كمك تزريق بزاق انجام مي شود .

زالو خونهاي كثيف را از طريق مويرگهاي ريز (كه وريدها را از شريان تشخيص مي دهد) مي مكد و از طرف ديگر بداخل مويرگها بزاق خود را ترشح مي كند .