آناتومی در پرورش زالو

در بین جانوران بی مهره ی آب شیرین، شاید زالوها متنوع ترین رابطه را با دما و اکسیژن محلول در آب و تغییرات آن داشته باشند. درحالی که گونه هایی به آب های پر اکسیژن نیاز دارند، تعدادی از آن ها ممکن است تحت شرایط کم اکسیژنی حاد محیط به مدت طولانی دوام بیاورند.

آناتومی در پرورش زالو

کلمات کلیدی:

لینک ثابت این مطلب:

موضوعات مرتبط:
مقالات زالو طبی