خریدار زالو طبی داخلی در کشور

شرکت فرهمند درمان گستر دشتی طبق قانون محیط زیست کشور وهمچنین سازمان دامپزشکی و شیلات جهت تامین نیاز تکثیر خود خریدار زالوی ایرانی است

در این راستا عزیزانی که میتوانند نیاز شرکت را تامیین نمایند باشرکت هماهنگ کرده تا این شرکت مجوزهای لازم را اخد و جهت بستن قرارداد با این عزیزان اقدام نماید

لازم به ذکر است عزیزانی که به هر نحوی  وارد این صنعت شده اند و محصولاتشان را نمیتوانند به فروش برسانند میتوانن محصولات خود را به شرکت ما سپرده و بعد از گذشت مدت قرنطینه وتاییده سازمان دامپزشکی و همچنین دکتر شرکت نسبت به سلامت محصولاتشان پول محصول شان را نقدا دریافت نمایند 

خریدار زالو طبی داخلی در کشور

شرکت فرهمند درمان گستر دشتی خریدار زالوی ایرانی جهت تامیین نیاز خود میباشد.عزیزانی که میتوانند همکاری لازم را با این شرکت بنمایند با مدیر تدارکات شرکت نسبت به عقد قراداد هماهنگ نمایند